Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Van de eenmanszaak NEWTRONICS, gevestigd te Oldehove. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 02068769

Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen NEWTRONICS., verder aan te duiden als: “NEWTRONICS”, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met NEWTRONICS overeengekomen worden. 1.2 Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met NEWTRONICS een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie NEWTRONICS een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede dienst rechtsopvolgers. 1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. 1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden NEWTRONICS niet, tenzij deze schriftelijk door NEWTRONICS zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat NEWTRONICS een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van NEWTRONICS niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat. Artikel 2 Aanbiedingen 2.1 Alle NEWTRONICS gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 2.3 Door NEWTRONICS verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. 2.4 NEWTRONICS behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen. Artikel 3 Opdracht 3.1 De afnemer is ten opzichte van NEWTRONICS volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer. 3.2 NEWTRONICS biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te plaatsen, per fax of elektronisch. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, is NEWTRONICS gerechtigd te vertrouwen op hetgeen telefonisch is gemeld en draagt de afnemer alle verantwoordelijkheid ter zake. NEWTRONICS behoudt zich ter zake alle rechten voor. 3.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij NEWTRONICS dient de afnemer zichzelf te identificeren met zijn / haar complete naam en NAW gegevens en klant nummer wanneer deze bekend is. De afnemer gaat ermee akkoord dat NEWTRONICS deze gegevens controleert bij derden. Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten 4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat NEWTRONICS een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat NEWTRONICS met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen drie werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. 4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden NEWTRONICS slechts voor zover zij door NEWTRONICS schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 5 Prijzen 5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd als ook exclusief kosten van verzending. Ten aanzien van opdrachten geldt, dat een opslag van € 9,00 aan verzendkosten in rekening wordt gebracht. 5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is NEWTRONICS gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor NEWTRONICS al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 6 Betaling 6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door NEWTRONICS aangewezen bank- of girorekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van NEWTRONICS vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. 6.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen. 6.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft NEWTRONICS, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan NEWTRONICS verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 175,-. 6.5 Indien NEWTRONICS daartoe aanleiding ziet, kan NEWTRONICS nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. 6.6 Zolang NEWTRONICS geen kredietlimiet op afnemer heeft ontvangen wordt alleen tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd. Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van NEWTRONICS totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan. 7.2 De afnemer mist het recht de door NEWTRONICS geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald. 7.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met NEWTRONICS, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is NEWTRONICS gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van NEWTRONICS tot het vorderen van kosten van schade en interesten. 7.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden. 7.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij NEWTRONICS berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden. 7.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van NEWTRONICS. Artikel 8 Termijn en Levering 8.1 Alle door NEWTRONICS genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan NEWTRONICS bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. 8.2 Overschrijding van de door NEWTRONICS opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 8.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van NEWTRONICS. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft NEWTRONICS het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen, onverkort het recht van NEWTRONICS op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen. 8.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag NEWTRONICS de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is NEWTRONICS gerechtigd deze afzonderlijk te factureren. 8.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer. Artikel 9 Transport 9.1 NEWTRONICS bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en degelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. NEWTRONICS is slecht gehouden een (transport)verzekering af te sluiten. Indien en voorzover NEWTRONICS zich daartoe schriftelijk heeft verbonden. Artikel 10 Reclame 10.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door NEWTRONICS slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan NEWTRONICS kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. 10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst. 10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 10.4 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van NEWTRONICS. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 8 werkdagen voor de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. NEWTRONICS behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien NEWTRONICS toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van NEWTRONICS aan de afnemer een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken bij het distributiecentrum van NEWTRONICS te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van NEWTRONICS, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer en heeft NEWTRONICS het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen. 11. Herroepingsrecht 11.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonificeerde producten. 11.2 De consumentkoper kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 8e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van NEWTRONICS te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij consumentkoper. 11.3 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt NEWTRONICS zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag. Artikel 12 Garantie 12.1 De garantie met betrekking tot de door NEWTRONICS geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie met een maximum van 12 maanden. 12.2 De garantie met betrekking tot de door NEWTRONICS geassembleerde computer, server en notebook systemen varieert van minimaal 12 maand tot maximaal 36 maand. De geldende garantie termijn wordt ten alle tijden vermeld op uw factuur. 12.3 Uw factuur is uw garantie bewijs, zonder vertoon van de betreffende factuur (of kopie factuur bij RMA zendingen per post) kan er geen garantie worden verstrekt. 12.4 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken. Artikel 13 Aansprakelijkheid 13.1 NEWTRONICS is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van NEWTRONICS. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. 13.2 NEWTRONICS is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan NEWTRONICS toerekenbare opzet of grove schuld. 13.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door NEWTRONICS geleverde goederen, is NEWTRONICS niet aansprakelijk. 13.4 De afnemer vrijwaart NEWTRONICS en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiele en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door NEWTRONICS geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van NEWTRONICS en/of door haar ingeschakelde derden. 13.5 De aansprakelijkheid van NEWTRONICS uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW. 13.6 Eventuele aanspraken van afnemer dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij NEWTRONICS te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn. Artikel 14 Ontbinding 14.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval: a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt; b. NEWTRONICS goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakomgin zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven; d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is. 14.2 NEWTRONICS is in de 13.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist: a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of b. enig door de afnemer aan NEWTRONICS verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen. Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen 15.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van NEWTRONICS, tenzij anders is overeengekomen.

Versie 1.0 | Opgesteld te Noordhorn, op 27 September 2004
Versie 2.0 | Opgesteld te Oldehove, op  11 mei 2020

Aanpassingen per 11 mei 2020
– Bedrijfsnaam gewijzigd van SIWEBSERVICE in NEWTRONICS
– Hierna te noemen ‘Newtronics Computers’ veranderd in NEWTRONICS
– Gevestigd te Noordhorn veranderd in Oldehove